Mirësevini në Leksi Security

Mirësevini !

Na besoni sigurinë tuaj

Qendra Tregtare VIVA

Mos pritni, siguroni jetën dhe biznesin tuaj!

Ne ditët e sotme, me rritjen e kriminalitetit është shumë e rendësishme që të siguroni jetën, shtëpinë dhe biznesin tuaj. Pronarët e bizneseve sot jo vetëm që përballen me drejtimin e një biznesi fitimprurës por ata gjithashtu përballen me mbajtjen e klientëve dhe punonjësve të tyre të sigurt. Kompania jonë e shërbimit të sigurisë punon me pronarët e bisnesit dhe organizatorët e ngjarjeve për të zvogëluar mundësinë e kërcënimeve duke përpunuar një plan mbrojtjeje për cdo skenar te mundshëm. Kjo kërkon një njohuri, pervojë dhe aftësi që kompania jonë e zotëron. Shërbimi i sigurisë i Leksi Security garanton të ketë gjithnjë një zgjidhje per ju.

Shërbimet që ofrojmë:

Leksi Security ofron shërbimin e tij në të gjithë Shqipërine me një staf prej 300 punonjës të licensuar dhe të mirë trajnuar në bazë të të gjitha standarteve të kerkuara. Kompania ka investuar dhe vazhdon të investoj për sigurimin e pajisjeve speciale dhe sistemeve të nevojshme moderne për të garantuar një siguri maksimale në gamën e shërbimeve që kryen.

Shërbimi i sigurisë që ju nevojitet

Ne jemi të njohur si një nga nga kompanitë më të mira në ofrimin e shërbimeve të sigurisë, me një staf tepër profesional dhe të mirëtrajnuar. Ne jemi të specializuar në ofrimin e shërbimeve me roje fizike të armatosur dhe të paarmatosur, patrulla të lëvizshme, si dhe monitorim të sistemeve të alarmit për klientët në të gjithë vendin. Stafi ynë është në dispozicion të klienteve 24/7 për cdo nevojë të tyre. 

0f149740-42e2-4b78-b75b-ef91e2755995

Stafi ynë

Stafi ynë është nga me të perzgjedhurit dhe më të trajnuarit duke perfshirë ish-ushtarak, ish-oficer të policisë, forcat speciale, etj.

Drejtues teknik i kompanisë është z. Ali Adem Mulgeci , i cili ka përfunduar Shkollën Ushtarake “Skënderbej”dhe Shkollën e Bashkuar të Oficerëve, Tiranë.

Shefat dhe përgjegjësat e shërbimit të kompanisë, janë përzgjedhur të gjithë me arsim të lartë ushtarako-policor, me moshë relativisht të re dhe me përvojë në fushën e ruajtjes dhe të sigurisë.

Përfitimet e kontraktimit të Leksi Security

Përgjigje për disa nga pyetjet tuaja!

Roja i Sigurise

Në bazë të ligjit Nr. 75/2014, artikulli 18.1, pika g, paga minimale e rojes së sigurisë duhet të jetë  50% më shumë se paga minimale baze e përcaktuar me vendim te Këshillit të Ministrave. 

Licensimi dhe Sigurimi

Të gjithë rojet tanë janë të siguruar dhe të licensuar sipas Legjistacionit Shqipëtar.

Trajnimi

Trajnimi teorik dhe profesional bëhet mbi bazën e një programi të zbërthyer dhe miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. Puna për trajnimin dhe përgatitjen teorike dhe profesionale bëhet  nga Akademia e Sigurisë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Stafi drejtues e teknik i kompanisë periodikisht bën trajnime të punonjësve nga 5 deri 15 ditë në vit per çdo punonjës. Drejtoria Vendore e Policisë së çdo Qarku ben certifikimin e çdo punonjësi për aftesinë e tij për kryerjen e detyrave ne fushën e ruajtjes dhe sigurisë fizike.

Çdo vit për punonjësit e shoqerisë zhvillohen trajnime 5 ditore, sipas një programi specifik të kryerjes së detyrave të çdo objekti, plan dislokimet, mënyra e përdorimit të armatimit dhe të mjeteve speciale, me qëllim parandalimin dhe neutralizimin e veprimeve kriminale. Në program zë vend edhe trajnimi me mjetet e shuarjes kunder zjarrit, ato të radiokomunikimit, përdorimit të aparaturave të sinjaleve etj.

Detyrat e rojes së sigurisë

Detyrat kryesore janë:

 1. Të përmbushë dhe zbatojë detyrat në përputhje me parimet, procedurat dhe rregullat mbi bazën e të cilave funksionon Leksi Security.
 2. Të realizojë detyrat sipas rëndësisë që kanë duke filluar nga mbrojtja e jetës, shëndetit dhe pronës.
 3. Të respektojë te drejtat, dinjitetin dhe integritetin e çdo individi.
 4. Të respektojë, eprorin, drejtuesit e kompanisë si dhe stafin e kompanisë ku është me shërbim.
 5. T’i trajtojë në mënyrë të barabartë personat dhe të kryejë detyrat pa diskriminim për shkak të gjinisë, racës, ngjyrës, gjuhës, besimit, etnisë, bindjeve politike, fetare, orientimit seksual, gjendjes ekonomike, arsimore, sociale.
 6. T’i trajtojë qytetarët, kolegët klientet me mirësjellje dhe respekt, duke mënjanuar qëndrimin dhe fjalorin abuziv e fyes.
 7. Të kujdeset që personave të sëmurë t’u ofrohet përkujdesje mjekësore.
 8. Të përdorë uniformën, shenjat dhe simbolet e Leksi Security në mënyrën e duhur dhe vetëm gjatë kryerjes së detyrës.
 9. Të mos japë informacione dhe/ose të klasifikuara, për të cilat ka marrë dijeni gjatë kryerjes së detyrës.
 10. Të administrojë në përputhje me rregullat dhe të ruajë nga çdo dëmtim armatimin, pajisjet dhe mjediset që i janë dhënë në përdorim për ushtrimin e detyrës.
 11. T’u bindet urdhrave të eprorëve në linjën hierarkike dhe të kryejë detyrat e dhëna në përputhje me ligjin.
 12. Të përdorë armët e zjarrit në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 13. Të mos përdorë pije alkoolike apo lendë te ndaluara gjatë punës/shërbimit apo në rastet kur është me uniformë.
 14. Të mos shkelë kërkesat, rregullat dhe normat gjatë kryerjes së detyres
 15. Të mos shkelë ose të mos ushtrojë kompetencat e policisë.
“Leksi Security”

Më shumë se 500 partnerë të kënaqur, me roje fizike apo sisteme alarmi/CCTV, mund të deshmojnë për mënyrën sesi e kryen shërbimin kompania “Leksi Security”.

Kontraktoni një shërbim tonin dhe do te ngeleni te kenaqur!

“Leksi Security”

Ne ju sigurojmë juve dhe punonjësit tuaj, bizneset tuaja, asetet tuaja, me shërbimet më cilësore dhe mjetet më bashkëkohore, me punonjësit tanë të mire trajnuar.

Siguria juaj është përparësia jonë. Misioni ynë do të arrihet nëpëmjet vazhdimësisë së cilësisë së shërbimeve, rritjes së games së tyre, kënaqësisë së punonjësve dhe iniciativave të reja për zhvillimin e kompanisë.

Kodi i Mirësjelljes përcakton vlerat tona, si ne të jetojmë dhe punojmë çdo ditë për të arritur objetivat tona: të jemi më të mirë, të ndershëm, të drejtë, besnikë, të saktë dhe të respektueshëm.

 

Kompanitë që kanë besuar sherbimet tona

Ku ofrojmë shërbimet tona

Vlerësoni sherbimet tona

Leksi Security-Kompania #1 e sigurisë

Rojet e Armatosur të Sigurisë

Një nga shërbimet më të kerkuara, janë Rojet e Armatosur të Sigurisë. Kur ju merrni në konsideratë sigurinë e jetës së klientëve dhe stafit tuaj, shërbimi me roje të armatosur është shumë i rëndësishëm. Kur ju kontraktoni një roje të armatosur nga “Leksi Security”, siguria juaj dhe e klientëve tuaj është prioriteti numer 1 i kompanisë tonë. Keshilltarët tanë të sigurisë janë nga më të trajnuarit dhe ju ofrojnë mënyrën më të mirë të ruajtjes suaj, duke ruajtur një sjellje shumë profesionale. Ne e kuptojmë sa e rëndësishme është kjo në indrustinë e kujdesit ndaj klientëve.

Si Rojet e Armatosur të Sigurisë mund t’ju ndihmojnë

Klientët tuaj do të ndihen më të qetë, kur të shohin rojet tona të sigurisë, sepse prania e këtyre oficerëve në ambientet tuaj, i bën të ditur se sendet e tyre me vlerë dhe personeli i tyre është i sigurt nga kërcënimet dhe vjedhjet. 

Personeli ynë i armatosur i sigurisë mund të mbrojë stafin dhe klientët tuaj nga rreziqet e mundshme, përfshirë kërcënimet dhe sulmet terroriste, individët në vende të paautorizuara, madje edhe vjedhjet e pronave. Për shkak të nivelit të lartë të njohurive dhe trajnimit, personeli ynë i armatosur ka aftësinë të veproj me rregull dhe shpejtësi në çdo situatë që mund të paraqitet.

Rojet e Sigurisë

Një nga shërbimet më të kerkuara, janë Rojet e Paarmatosur të Sigurisë. Kur ju merrni në konsideratë sigurinë e jetës së klientëve dhe stafit tuaj, shërbimi me roje të paarmatosur është shumë i rëndësishëm. Kur ju kontraktoni një roje të paarmatosur nga “Leksi Security”, siguria juaj dhe e klientëve tuaj është prioriteti numer 1 i kompanisë tonë. Keshilltarët tanë të sigurisë janë nga më të trajnuarit dhe ju ofrojnë mënyrën më të mirë të ruajtjes suaj, duke ruajtur një sjellje shumë profesionale. Ne e kuptojmë sa e rëndësishme është kjo në indrustinë e kujdesit ndaj klientëve.

Si Rojet e Paarmatosur të Sigurisë mund t’ju ndihmojnë

Klientët tuaj do të ndihen më të qetë, kur të shohin rojet tona të sigurisë, sepse prania e këtyre oficerëve në ambientet tuaj, i bën të ditur se sendet e tyre me vlerë dhe personeli i tyre është i sigurt nga kërcënimet dhe vjedhjet. 

Personeli ynë i armatosur i sigurisë mund të mbrojë stafin dhe klientët tuaj nga rreziqet e mundshme, përfshirë kërcënimet dhe sulmet terroriste, individët në vende të paautorizuara, madje edhe vjedhjet e pronave. Për shkak të nivelit të lartë të njohurive dhe trajnimit, personeli ynë i armatosur ka aftësinë të veproj me rregull dhe shpejtësi në çdo situatë që mund të paraqitet.

Sigurimi dhe menaxhimi i eventeve

Me trazira dhe kërcënimet terroriste të vazhdueshme, është bërë një barrë për promovuesit e ngjarjeve për të organizuar evente në shkallë të gjerë pa shqetësimin e një sulmi. 

 Por, promovuesit dhe ndërmarrjet e mëdha vazhdojnë të organizojnë evente te tilla. 

Megjithëse puna e garantimit të sigurisë për mijëra njerëz mund të duket e paaritëshme, ne kemi përvojën për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja të veçanta të ngjarjes pa marrë parasysh sa e madhe apo e ndërlikuar është ajo. 

Nëse jeni një promovues i eventeve VIP, punësimi i një kompanie të besueshme për sigurinë është një proces shumë i gjatë. Por ne ju garantojmë në saj të përvojës sone, se grupi ynë i ekspertëve do të kryejë një vlerësim gjithëpërfshirës të sigurisë për eventin tuaj në bashkëpunim me organizatorët tuaj.

 

Rojet në qendrat tregtare

Ne në Leksi Security e kuptojmë rëndësinë e të qenit një kompani sigurie e besueshme. Kurdoherë që lind nevoja juaj për siguri, përgjigjja është vetëm disa minuta larg. Operatorët tanë janë gjithmonë të gatshëm të marrin udhëzimet tuaja dhe të dërgojnë një oficer të sigurisë në vendndodhjen tuaj brenda pak minutash. Rojet tona të sigurisë në qendrat tregtare ndihmojnë me sa vijon:

 • Përgjigje të sistemeve të alarmit
 • Monitorim 24/7 i biznesit apo dyqanit tuaj
 • Dërgim i menjëhershëm i grupit të gatshëm.
Montim dhe Monitorim i Sistemeve të Alarmit

Kompania jonë është e specializuar në montimin dhe monitorimin e sistemeve të alarmit. Më shumë se 500 siteme alarmi janë montuar dhe monitorohen cdo dite nga salla operative e Leksi Security. Më shumë se 500 klientë të kënaqur nga shërbimi i ofruar.

Patrullat e lëvizshme

Në shumë kërkesa, një kompleks biznesi ose një kompleks banesash ka nevojë për një patrullë të dedikuar që funksionon 24/7. Shërbimi i Patrullës së lëvizshme siguron njësi profesionale të patrullimit mobil 24/7. Këto njësi lëvizëse të patrullës janë të mira për: Rezidencat private, qendrat tregtare, parkingjet e qendrave tregtare, komplekset e biznesit dhe çdo pronë tregtare që mund të ketë nevojë për të.

Qendra jonë e kontrollit 24/7 është gjithmonë online për të drejtuar oficerët tanë dhe ne gjithmonë qëndrojmë në gatishmëri në rast se zbatimi i ligjit, ose klienti duhet të kontaktohet. Të gjithë rojet tona mbajnë regjistrat dhe kontrollojnë kohën e reagimit.

Na kontaktoni

Ne jemi një nga kompanitë më të mira të rojeve të sigurisë në vend!

Në ditët e sotme, ku kaq shumë evente dhe mbledhje shoqërore shikohen si objektiva të mundshëm nga terroristët, nuk ka vend për gabime, ju duhet të punësoni një kompani të miretrajnuar për shërbimin e sigurisë. Më shumë se kurrë, këto sfida unike kërkojnë përvojën dhe njohuritë e një firme profesionale mbrojtëse. Me njohuritë dhe zgjidhjet tona të sigurisë ju garantohet një ecuri e mbarë e eventit tuaj.

Ne jemi ngritur ngadalë në mënyrën tonë për të qenë kompania kryesore e rojeve të sigurisë në vend. Kur bëhet fjalë për sigurinë kombëtare, ne dëshirojmë të ndiejmë se ne jemi autoriteti. Mos e lejoni biznesin ose enentin tuaj të shkojë në rrugën e tragjedisë vetëm sepse nuk keni arritur të planifikoni siç duhet. Me vite përvojë dhe njohuri, stafi ynë është i aftë të krijojë dhe ekzekutojë zgjidhje të thjeshta sigurie për çdo industri apo event. Nga sigurimi i aktiviteteve me rrezik të lartë deri tek instalimi i CCTV dhe sitemeve të alarmit, përgatitja dhe performanca jonë  janë shumë të vlefshme, ne kemi ekspertë të zbatimit të ligjit të licencuar dhe të certifikuar për trajnimin në të gjitha fushat kryesore të sigurisë. Na kontaktoni tani për të pyetur në lidhje me shërbimet tona të rojeve të sigurisë dhe si mund t’ju ndihmojmë të krijoni një plan të qëndrueshëm mbrojtjeje për biznesin tuaj, shtëpinë tuaj të banimit ose eventet private.

sqAlbanian